Nghiệp Vụ Kế Toán Thuế

NGHIỆP VỤ CẦN NHỚ

Mua hàng

N 152,153,155,156,211,641,642.......; Gía mua chưa bao gồm thuế GTGT

N 133 ; Thuế GTGT mua vào

   C 111, 112, 331 : Tổng giá trị thanh toán theo hóa đơn.

Khi thanh toán công nợ kỳ trước hoặc trả trước tiền hàng cho NCC

N  331

   C 111, 112

Bán hàng

Giá Vốn:

Nợ 632

    Có 156

N 111, 112,131 : Tổng giá trị thanh toán theo hóa đơn

      Có 511: Doanh thu ghi theo giá bán chưa gồm thuế GTGT

      Có 3331  Thuế GTGT bán ra

Khi thu công nợ kỳ trước của KH, hoặc khách hàng trả trước tiền hàng

Nợ  111, 112

  Có 131

Ngân hàng trả lãi cho DN

N 112

  C 515

Phí dịch vụ tài khoản , phí in sao kê ( Các chi phí liên quan đến doanh  nghiệp )

N 642

  C 112

Doanh nghiệp trả lãi cho ngân hàng ( do đi vay)

Nợ 635

   Có  111,112

Thu vốn góp cổ phần của cổ đông

Nợ 111,112, 221

 Có  411

 CÔNG CỤ , DỤNG CỤ, NVL, THÀNH PHẨM

Các xác định nguyên giá của CCDC. NVL = Giá mua ghi trên hóa đơn chưa gồm VAT + Chi phí liên quan ( vận chuyển, bốc đỡ, lắp đặt...) + Thuế nhập khẩu, TTĐB (  Nếu có ) - các khoản giảm trừ ( CKTM, giảm giá, hàng bán bị trả lại)

1. Phương pháp tính giá xuất kho

- Phương pháp bình quân gia quyền 

                                     Gía trị thực tế loại tồn đầu kỳ + giá trị thực tế cùng loại nhập trong kỳ

ĐGBQ cả kỳ dự trữ = ---------------------------------------------------------------------------------------

                                      Số lượng thực tế từng loại tồn đầu kỳ + số lượng thực tế nhập trong kỳ

- Phương pháp nhập trước xuất trước 

Phương pháp này đơn hàng nào nhập kho trước sẽ được xuất đi trước

- Phương pháp nhập sau xuất trước

- Phương pháp này đơn hàng nào nhập về sau sẽ được xuất trước

- Phương pháp thực tế đích danh

Phương pháp này chỉ dùng cho những mặt hàng giá trị cao và bán đơn chiếc

 

Tính đơn giá hàng tồn kho sẽ rất đơn giản khi tất cả các đơn vị hàng mua đều được mua với cùng một đơn giá ổn định từ kỳ này sang kỳ khác. Tuy nhiên, khi các loại hàng hoá giống nhau được mua với những giá khác nhau thì phát sinh vấn đề là sử dụng trị giá vốn nào cho hàng hoá tồn kho cuối kỳ và trị giá vốn nào cho hàng hoá bán ra.


1 . Định nghĩa kế toán hàng tồn kho

Định nghĩa hàng tồn kho theo chuẩn mực số 2 :

Hàng tồn kho bao gồm:

• Nguyên liệu, vật liệu, công cụ dụng cụ tồn kho, đã mua đang đi trên đường hoặc gửi đi gia công chế biến

• Hàng hoá mua để bán : Hàng hoá tồn kho, hàng mua đang đi trên đường, hàng gửi đi gia công, chế biến, hàng gửi bán

• Hàng hoá thành phẩm : Thành phẩm tồn kho, và thành phẩm gửi bán

• Sản phẩm dở dang : Sản phẩm chưa hoàn thành hoặc sản phẩm hoàn thành nhưng chưa làm thủ tục nhập kho

• Chi phí dịch vụ dở dang

Tất cả những thứ này được coi là hàng tồn kho và chiếm một phần lớn trong tỷ lệ tài sản kinh doanh của doanh nghiệp, bởi vì doanh thu từ hàng tồn kho là một trong những nguồn cơ bản tạo ra doanh thu và những khoản thu nhập thêm sau này cho doanh nghiệp. Đó là những tài sản đã sẵn sàng để đem ra bán hoặc sẽ được đem ra bán.

Nếu để tồn hàng tồn kho quá lâu thì sẽ làm ảnh hưởng không tốt tới quá trình kinh doanh, bởi vì doanh nghiệp sẽ phải tốn chi phí dự trữ, chi phí thanh lý hay cải tiến hàng bị lỗi thời, và thanh lý hàng hư hỏng. Tuy nhiên, việc không dự trữ đủ hàng tồn kho cũng là một rủi ro bởi vì doanh nghiệp có khả năng đánh mất những khoản doanh thu bán hàng tiền năng hoặc thị phần nếu sau này giá lên cao mà doanh nghiệp không còn hàng để bán..

Các phương pháp tính giá hàng tồn kho

Về việc tính giá trị nguyên vật liệu xuất kho/ tồn kho được áp dụng theo một trong các phương pháp sau:

  1. Phương pháp tính theo giá đích danh;

2. Phương pháp bình quân gia quyền;

3. Phương pháp nhập trước, xuất trước;

4. Phương pháp nhập sau, xuất trước.

Hiện theo TT 200 thì bỏ phương pháp (Nhập sau xuất trước)

Sau đây chúng ta sẽ đi lần lượt các phương pháp tính

Đối với doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên

- Phương pháp tính theo giá đích danh được áp dụng đối với doanh nghiệp có ít loại mặt hàng hoặc mặt hàng ổn định và nhận diện được.

- Phương pháp bình quân gia quyền, giá trị của từng loại hàng tồn kho tương tự đầu kỳ và giá trị từng loại hàng tồn kho được mua hoặc sản xuất trong kỳ. Giá trị trung bình có thể được tính theo thời kỳ hoặc vào mỗi khi nhập một lô hàng về, phụ thuộc vào tình hình của doanh nghiệp

- Phương pháp nhập trước xuất trước ( FIFO): áp dụng dựa trên giả định là hàng tồn kho được mua trước hoặc sản xuất trước thì được xuất trước và hàng tồn kho còn lại cuối kỳ là hàng tồn kho được mua hoặc sản xuất gần thời điểm cuối kỳ.


Theo phương pháp này thì giá trị hàng xuất kho được tính giá của lô hàng nhập kho ở thời điểm đầu kỳ hoặc gần đầu kỳ, giá trị của hàng tồn kho được tình theo giá của hàng nhập kho ở thời điểm cuối kỳ hoặc gần cuối kỳ còn tồn kho.

- Phương pháp nhập sau xuất trước áp dụng dựa trên giả định là hàng tồn kho được mua sau hoặc sản xuất sau thì được xuất trước , và hàng tồn kho còn lại cuối kỳ là hàng tồn kho được mua hoặc sản xuất trước đó.

- Theo phương pháp này thì giá trị hàng xuất kho được tính theo giá của lô hàng nhập sau hoặc gần sau cùng, giá trị của hàng tồn kho được tính theo giá của hàng nhập kho đầu kỳ hoặc gần đầu kỳ còn tồn kho.

VÍ DỤ CỤ THỂ:

Vật liệu tồn đầu tháng 10/2012; 200kg ; 3000đ/ kg


- Ngày 3/10 nhập kho 500kg ; 3.280đ/ kg

- Ngày 6/10 xuất kho 400kg

- Ngày 10/10 nhập kho 300kg; 3.100đ/kg

- Ngày 15/10 xuất kho 400đ/kg

Xác định trị giá vật liệu xuất trong tháng.

(1) Phương pháp thực tế đích danh ; giả sử;

- 400kg xuất kho ngày 6 có 300kg thuộc nhập vào ngày 3 và 100kg thuộc số tồn đầu tháng
- 400kg xuất ngày 15 có 300kg thuộc lần nhập ngày 10 và 100kg thuộc số tồn đầu tháng
Trị giá vật liệu xuất kho trong tháng;

Giải:
- Ngày 6 : ( 100 x 3.000) + (300 x 3.280) = 1.284.000 đ

- Ngày 15: ( 100 x 3.000) + ( 300 x 3.100) = 1.230.000 đ

(2) Phương pháp nhập trước xuất trước ( FIFO)

Trị giá vật liệu xuất kho trong tháng:

- Ngày 6 : (200 x 3.000) + (200 x 3.280) = 1.256.000 đ

- Ngày 15 ( 300 x 3.280 ) + ( 100 x 3.100 ) = 1.294.000 đ

(3) Phương pháp nhập sau xuất trước ( LIFO)

Trị giá vật liệu xuất kho trong tháng:

- Ngày 6: 400 x 3.280 = 1.312.000 đ

- Ngày 15 : (300 x 3.100) + ( 100 x 3.280)= 1.258.000 đ

(4) Phương pháp đơn giá bình quân :

+ Tính một lần vào cuối tháng :             (200 x3.000) + [(500 x 3.280)+ ( 300 x 3.100)]

ĐGBQ = ___________________________________________
                                                                                           200 + 800

                               =  3.170 đ/ kg

Trị giá xuất kho trong tháng :

- Ngày 6 : 400 x 3.170 = 1.268.000 đ

-Ngày 15 : 400 x 3.170 = 1.268.000 đ

+ Tính từng lần xuất ( nếu trước đó có nhập vào )

                            (200 x3.000) + (500 x 3.280)

ĐGBQ ngày 3 : =----------------------------------- = 3.200 đ/kg

                                         200+ 500

Trị giá xuất ngày 6 : 400 x 3.200 = 1.280.000g

                          (300 x 3.200)+(300 x 3.100)

ĐGBQ ngày 10 = ---------------------------------- = 3.150 đ/kg

                                       300 + 300

Trị giá xuất ngày 15 : 400 x 3.150 = 1.260.000 đ

Đối với doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ

Giả sử vật liệu tồn kho và nhập kho cũng tương tự ví dụ trên. Cuối tháng, kiểm kê xác định được vật liệu còn là 200 kg.

Xác định trị giá vật liệu xuất trong tháng.

(1) Phương pháp thực tế đích danh : giả sử 200kg hiện còn cuối tháng xác định thuộc lần nhập ngày 3.

Trị giá vật liệu xuất trong tháng :

= ( 200 x 3.000 ) + [( 500 x 3.280) + (300 x 3.100)] - (200 x 3.280)

= 2.514.000 đ

(2) Phương pháp nhập trước, xuất trước ( FiFo) :


Trị giá vật liệu xuất trong tháng:


= ( 200 x 3.000) + [(500 x 3.280) + ( 300 x 3.100)]- (200 x 3.100)


= 2.550.000 đ


(3) Phương pháp nhập sau, xuất trước ( LiFo) :


Trị giá vật liệu xuất trong tháng :


= ( 200 x 3.000) + [(500 x 3.280) + ( 300 x 3.100)]- (200 x 3.000)


= 2.570.000 đ


(4) Phương pháp đơn giá bình quân:

Tính cho một lần vào cuối tháng

                                                                  (200 x 3.000) + [(500 x 3.280) + ( 300 x 3.100)

ĐGBQ = --------------------------------------------------------
                                                                                                         200 + 800

                                           =              3.170 đ/kg

Trị giá vật liệu xuất trong tháng:

= ( 200 x 3.000) + [( 500 x 3.280) + ( 300 x 3.100)] - (200 x 3.170)

= 2.536.000 đ

2. Xuất công cụ dụng cụ

- Khi mua CCDC ta nhập kho CCDC

Nợ 153

Nợ 1331

 Có 111,112,331

- Khi xuất dùng

 * Trường hợp 1: Phân bổ 1 lần toàn bộ giá trị CCDC

N 154 : sử dụng cho bộ phận sản xuất

N 641 : Sử dụng cho bộ phận bán hàng

N 642 : Sử dụng cho bộ phận QLDN

  C 153 : công cụ dụng cụ

* TRường hợp 2 : Phân bổ nhiều lần toàn bộ giá trị CCDC

+ Khi xuất dùng 

           N 242 (theo TT 200 thì k phân biệt ngắn hạn và dại hạn)

  C 153

+ Khi phân bổ từ 2 lần trở lên

N 154: sử dụng cho bọ phận Sx

N 641 :  sử dụng cho bộ phận bán hàng

N 642 : sử dụng cho bộ phận quản lý doanh nghiệp

  C 242

TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Các xác định nguyên giá của TSCD= Gía mua ghi trên hóa đơn chưa gồm VAT+ Chi phí liên quan ( Vận chuyển, bốc đỡ, lắp đặt...) + Thuế nhập khẩu ( nếu có)- các khoản giảm trừ ( Ck thương mại, giảm giá, hàng bán bị trả lại)

1. Khi mua TSCĐ

N 211

N 133

  C 111, 112, 331

* Chú ý

- Khi mua TS phải kết chuyển nguồn ( kết chuyển đúng nguyên giá của Ts)

- Mua TS bằng vốn vay dài hạn hay bằng nguồn vốn kinh doanh thì không phải kết chuyển nguồn. 

2. Hàng tháng tính khấu hao 

Thường các DN tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng

N 154/ 641 / 642

   C 214

3. Trong quá trình sử dụng mà thanh lý , nhượng bán

- Xóa sổ 

N 214 : Tổng giá trị khấu hao tình đến thời điểm thanh lý, nhượng bán

N 811: Giá trị còn lại

 C 211: Nguyên giá TS

- Gía thỏa thuận

N 111,112,131

  C 711 : Giá thỏa thuận của 2 bên

   C 3331 thuế GTGT bán ra của TS

- Trường hợp có tân trang sửa chữa trước khi thanh lý

N 811 Chi phí thanh lý

N 133 Thuế gtgt

  C 111, 112, 331

TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG
1. Các khoản trích theo lương

Chỉ tiêu

BHXH (26%)

BHYT (4,5%)

BHTN(2%)

KPCĐ(2%)

Trừ vào CP của DN

17,5%

3%

1%

2%

Trừ vào lương

8%

1,5%

1%

 

2. Hạch toán

Lương phải trả các bộ phận của DN

 Nợ 154/641/642 

Có 334

Trích các loại bảo hiểm tính vào chi phí của DN

Nợ 154/641/642 (18% x lương cơ bản)

Có 3383

Nợ 154/641/642 (3% x lương cơ bản)

Có 3384

Nợ 154/641/642 (1% x lương cơ bản)

Có 3389

Nợ 154/641/642 (2% x lương cơ bản)

Có 3382

Trích các loại bào hiểm , thuế TNCN trừ vào lương của người lao động

Nợ 334

Có 3383

 N 334  ( 1,5% x  lương cơ bản)

 C 3384 

 N 334  ( 1% X lương cơ bản)

C 3389 

Thanh toán lương cho CNV

N 334                  

 Lương thực lĩnh = Tổng ( Tổng bên Có TK 334) - các khoản giảm trừ vào lương ( Tổng bên Nợ TK 334

C 111/ 112 

- Nộp các khoản BH 

N 3383  

N 3384

N 3389

C 111/ 112

TIÊU THỤ SẢN PHẨM

 1. Chiết khấu thanh toán

- Thanh toán sớm trước thời hạn

- Chiếc khấu luôn tính trên tổng giá thanh toán ( bao gồm thuế VAT)

Người mua

Người bán

* Khi mua

N 152/153/156

N 133

   C 111/112/331

* Chiếc khấu được hưởng

N 111 / 112/331/1388

   C 711/ 515

* Giá vốn hàng bán

N 632

 C 152, 153,154,155, 156

* Phản ánh doanh thu

N 111/ 112/131

  C 511

  C 3331

* Phần chiếc khấu cho khách hàng hưởng

N 635

   C 111/ 112.131.3388

 

2. Chiếc khấu thương mại giảm giá hàng bán

-  Mua hàng với số lượng lớn, khách hàng quen/ hàng bị lỗi

- Chiếc khấu/ giảm giá luôn tính trên giá bán ( chưa bao gồm thuế VAT)

Người mua

Người bán

* Khi mua

N 152/153/156

N 133

* Chiếc khấu được hưởng

N 111 / 112/331/1388

 C 152/ 153/156

  C 133

 

 

* Giá vốn hàng bán

N 632

 C 152, 153,154,155, 156

* Phản ánh doanh thu

N 111/ 112/131

  C 511

  C 3331

* Phần chiếc khấu cho khách hàng hưởng

N 5211/ 5213

N 3331

   C 111, 112, 131, 3388

 

 3. Hàng bán bị trả lại

- Giá vốn khi nhập lại số hàng trả bị trả lại tính theo giá vốn lúc xuất bán

- Hóa đơn của phần hàng bán bị trả lại luôn tính trên giá bán ( chưa bao gồm VAT)

Người mua

Người bán

* Khi mua

N 152/153/156

N 133

    C 111/112/331

* Chiếc khấu được hưởng

N 111/ 112/331/1388

  C 152/153/156

  C 133 

* Gía vốn hàng bán

N 632

    C 152/ 153/154/155/156

*Phản ánh doanh thu

N 111/ 112/131

   C 511

   C 3331

* Phần hàng bị trả lại

N 5212

N 3331

   C 111/ 112/131/3388

* Nhập lại kho sổ hàng bị trả lại

N 156

   C 632

4. Hoa hồng đại lý

* Xuất kho hàng gửi đại lý

  N 157

   C 155/ 156

* Giá vốn của  sổ hàng gửi bán

N 632

  C 157

* Phản ánh doanh thu 

N 111 / 112 / 131

  C 511

  C 3331

* Hoa hồng cho địa lý hưởng

N 641

   C 111 /112/ 131 / 3388

 BÚT TOÁN CUỐI THÁNG

1. Khấu trừ thuế GTGT

Bút toán cố định làm theo tháng

 N 3331

  Có 1331

- Cách xác định

Bước 1 : Tính tổng số tiền thuế GTGT đầu vào được khấu trừ ( 133)

Bước 2 : Tính tổng số tiền thuế GTGT phải nộp ( 3331)

Bước 3: Xác định xem tháng trước còn thuế GTGT được khấu trừ chuyển sang kỳ này hay không ( dư 133 của tháng trước)

Ta lấy dư đầu kỳ của 133 + PS của TK 133 so sánh với TK 3331 số nào nhỏ thì lấy.

2. Đối với công ty du lịch, vận chuyển, vận tải

Bút toán tập hợp giá vốn hàng bán.

N 632 

  C 154

3. Các khoản giảm trừ doanh thu

N 511

 C 521, 531,532 

4. Các bút toán kết chuyển

- Kết chuyển doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh

N 511

 C 911

- Kết chuyển doanh thu thuần từ hoạt động đầu tư tài chính

 N 515

  C 911

- Kết chuyển doanh thu thuần từ hoạt động khác

N 711

   C 911

- Kết chuyển giá vốn hàng bán

N 911

 C 632

- Kết chuyển chi phí bán hàng

N 911

 C 641

- Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp

N 911

 C 642

- Kết chuyển Chi phí khác

N 911

 C 811

- Tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý nếu kinh doanh doanh nghiệp có lãi

 N 821

 C3334

Kết chuyển chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

N 911

 C 821

- Xác định lợi nhuận sau thuế

+ Nếu doanh nghiệp lãi

N 911

C 421

+ Nếu doanh nghiệm lỗ

N 421

C 911

 Quy trình tính lợi nhuận

* Tập hợp chi phí

N 154

 C 621, 622. 627

*      N 154 

        C 155

Xác định giá vốn hàng bán

 C 911

N 632

N 635

N 641

N642

CÁC LƯU Ý KHI LÀM BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Bảng cân đối số phát sinh

- Số dư Nợ= số dư Có

- Số phát sinh bên Nợ = số phát sinh bên có = tổng số phát sinh bên Nhật Ký Chung

2. Bảng cân đối kế toán

- Tổng Tài Sản = Tổng Nguồn vốn = số dưu cuối kỳ bên Nợ / có

3. Bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

- Doanh thu bán hàng lấy từ TK 511 ở bảng CĐ SPS

- Các khoản giảm trừ DT lấy ở bảng CĐ SPS

- Gía vốn bán hàng lấy NKC Nợ 911/ Có 632

- Các chỉ tiêu khác lấy từ bảng CĐ SPS

- LNTT, Thuế TNDN, LNST kế toán tự tính để kiểm tra

+ LNTT - có 421  + C 3334 ( trong CĐSPS)

+ Thuế = TK 821

+ LNST = C421- N 421 trong kỳ

4. Lưu chuyển tiền tệ

- Số tiền và tương đương tiền cuối năm = Số dư Nợ cuối kỳ của TK 111 + 112+ 113( CĐSPS)

HƯỚNG DẪN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Việc lập và trình bày báo cáo tài chính của công ty tuân thủ sáu nguyên tắc đã được quy định tại Chuẩn mực kế toán số 2

       Hoạt động liên tục.

      Cơ sở dồn tích.

       Nhất quán.

       Trọng yếu và tập hợp.

        Bù trừ.

        Có thể so sánh được.  

Báo cáo tài chính của doanh nghiệp được lập theo 4 biểu mẫu báo cáo quy định:

  Bảng cân đối kế toán: mẫu số B01/DNN

 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: mẫu số B 02/DNN

 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: mẫu số B 03/DNN.

Thuyết minh báo cáo tài chính: mẫu số B 09/DNN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Theo TT 200

Bảng cân đối kế toán là BCTC tổng hợp phản ánh tổng quát toàn bộ giá trị TS hiện có và nguồn hình thành TS đó của doanh  nghiệp tại 1 thời điểm nhất định

TÀI SẢN

A. Tài sản ngắn hạn

Mã số 100 = Mã số 110 + Mã số 120 + Mã số 130 + Mã số 140 + Mã số 150.

I.  Tiền và các khoản tương đương tiền:

Phản ánh toàn bộ số tiền hiện có tại doanh nghiệp bao gồm : Dư Nợ Tk 111. TK 112. TK 113

II. Đầu tư TC ngắn hạn

Mã số 120 = Mã số 121+ Mã số 122 + Mã số 123. (trước đây theo QĐ là 121 + 129)

+ Chứng khoán kinh doanh (Mã số 121)

+ Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (Mã số 122)

+ Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (Mã số 123)

III. Các khoản phải thu ngắn hạn (130)

 Mã số 130 = Mã số 131 + Mã số 132 + Mã số 133 + Mã số 134 + Mã số 135 + Mã số 136 + Mã số 137 + Mã số 139.(trước đây không có 136, 137)

1. Phải thu khách hàng : Dư Nợ 131

2. Trả trước cho người bán : Dưu Nợ TK 331

3. Phải thu khác Nợ 138

4. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi : Dư Có TK 139

IV. Hàng tồn kho (140)

1. Hàng tồn kho : Dư nợ tk 152 , 153, 154, 155, 156, 157

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho : Dư có TK 159 ngắn hạn

V. Tài sản ngắn hạn khác

1. Thuế GTGT được khấu trừ : Nợ 1331

2. Thuế và các khoản phải thu nhà nước : Nợ 3331

3. Tài sản ngắn hạn khác : Dự Nợ 141, 142, 138 ( ngắn hạn)

B. Tài sản dài hạn (Mã số 200)

 Mã số 200 = Mã số 210 + Mã số 220 + Mã số 230 + Mã số 240 + Mã số 250 + Mã số 260.

- Các khoản phải thu dài hạn (Mã số 210)

 Mã số 210 = Mã số 211 + Mã số 212 + Mã số 213 + Mã số 214 + Mã số 215 + Mã số 216 + Mã số 219.        

- Các khoản phải thu dài hạn (Mã số 210)

Mã số 210 = Mã số 211 + Mã số 212 + Mã số 213 + Mã số 214 + Mã số 215 + Mã số 216 + Mã số 219.          

Phải thu dài hạn của khách hàng (Mã số 211)

Trả trước cho người bán dài hạn (Mã số 212)

Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc (Mã số 213)

+ Phải thu nội bộ dài hạn (Mã số 214)

+ Phải thu về cho vay dài hạn (Mã số 215)

+ Phải thu dài hạn khác (Mã số 216)

+ Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (Mã số 219)

 I. TSCĐ

1. Nguyên giá TSCĐ: Dư Nợ 211

2. Giá trị hao mòn lũy kế : Dư Có 214: Ghi âm

3. Chi phí XDCB dỡ dang: Nợ TK 2411, 2143

II. Bất động sản đầu tư

1. Nguyên Giá : Dư Nợ tk 217

2. Hao mòn lũy kế: Dư có TK 2147

III. Các khoản đầu tư TC dài hạn : 

1. Đầu tư TC dài hạn: Dư Nợ Tk 221, 222, 228

2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn: Dư có TK 229

IV: Tài sản dài hạn khác:  

1. Phải thu dài hạn : Dư nợ TK 138 dài hạn

2. TS dài hạn khác : Dư nợ TK 242, 244

3. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi : Dư có TK 159 dài hạn

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

I. Nợ ngắn hạn

1. Vay ngắn hạn: Dư có TK 311

2. Phải trả cho người bán : Dư có tk 331

3. Người mua trả tiền trước : Dư có tk 131

4. Thuế Và các khoản phải nộp nhà nước : Dư có tk 333

5. Phải trả người lao động : DƯ CÓ TK 334

6. Chi phí phải trả: Dư có TK 335

7. Các khoản phải trả ngắn hạn : Dư có 338. 138 ( ngắn hạn)

8. Dự phòng phải trả ngắn hạn : Dư có Tk 3521

B. Vốn chủ sở hữu

I. Vốn chủ sở hữu

1. Vốn đầu tư chủ sở hữu: Dư có TK 4111

2. Thặng dư vốn cổ phần : Dư có TK 4112

3. Vốn khác của CSH : Dư có TK 4118

4. Cổ phiếu quỹ : Dư có TK 419

5. Chênh lệch tỷ giá hối đối : Dư có 413 

6. Các quỹ thuộc vốn CSH : Dư có 418

7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối : Dư có TK 421

II. Quỹ khen thưởng phúc lợi : Dư có TK 353

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ DỰA TRÊN BẢNG CÂN DỐI PHÁT SINH

Chỉ tiêu [01] : Lấy số phát sinh bên Có TK 131

Chỉ tiêu [02] : Lấy số phát sinh bên Nợ TK 331 ( Ghi âm)

Chỉ tiêu [03] : Lấy số phát sinh bên Nợ TK 334 (Ghi âm)

Chỉ tiêu [06] : Phát sinh của : Nợ 111 + Nợ 112 - Có 411 - Chỉ tiêu [01]

 Chỉ tiêu [07] : Phát sinh của :- ( Có 111+ Có 112+ Chỉ tiêu [02] + Chỉ tiêu [03] + Chỉ tiêu [21])

Chỉ tiêu [21] : Lấy số phát sinh bên Nợ TK 211( ghi âm)

Chỉ tiêu [31] : Lấy số phát sinh bên có Tk 411

Mẫu 03: Dn Lưu chuyển tiền tệ ( Theo phương pháp trực tiếp)

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động SX-KD

1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác : tổng số tiền đã thu được lấy từ bên Nợ TK 111,112,113 có số TK đối ứng 511, 515, 3331, 131, 3387 - các khoản đối ứng 521, 532, 3331 lấy bên Có TK 111, 112

2. Tiền trả cho người bán ... Lấy bên Có Tk 111, 112,113 có số TK đối ứng là 151,152,153,154,121,1331,142,242,627,642,331...( ghi âm)

3. Trả cho người lao động Lấy từ bên Có TK 111,112,113 có TK đối ứng 334 (Ghi âm)

4. Trả lãi vay : không phân biệt lãi vay kỹ trước trong kỳ hay trước lãy vay lấy từ bên Có TK 111, 112, 113 có TK dối ứng 635, 335 ( Ghi âm)

5. Chi nộp thuế TNDN: Lấy từ bên có 111,112,113 có số TK đối ứng

6. Tiền thu khác từ HĐ KĐ+D : Lấy từ bên Nợ Tk 111,112,113 có số TK đối ứng 

Thu về bồi dưỡng, phạt, thưởng, các khoản thu khác .... 711,33311,141

CÁC TIN KHÁC :

Kế toán Thực hành Thực tế trên chứng từ công ty bạn đang làm

Dịch vụ Kế toán Thuế

Tham khảo: Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân

Tham khảo: Thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên

Tham khảo: Thủ tục thành lập công ty TNHH hai thành viên

Tham khảo: Thủ tục thành lập công ty cổ phần

 

Để lại tin nhắn cho chúng tôi

Vui lòng để lại lời nhắn, nhân viên tư vấn sẽ liên hệ hỗ trợ bạn

Tin mới

Để lại tin nhắn cho chúng tôi

Vui lòng để lại lời nhắn, nhân viên tư vấn sẽ liên hệ hỗ trợ bạn