Báo Cáo Thuế

Các loại tờ khai – Nộp báo cáo thuế cho cơ quan Thuế trong năm

Doanh nghiệp thường phải nộp các loại tờ khai – báo cáo thuế như sau: Thuế môn bài, thuế GTGT, Thuế TNCN, Thuế TNDN, Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, Báo cáo quyết toán.

I. Tờ khai thuế môn bài:

  1. Đối với DN mới thành lập:

 Nếu chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì hạn nộp tờ khai là 30 ngày kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

– Nếu hoạt động sản xuất kinh doanh thì chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động.

  1. Đối với DN đã và đang hoạt động:

– Nếu DN không thay đổi vốn kinh doanh, không thay đổi mức thuế môn bài phải nộp thì các bạn chỉ cần nộp tiền thuế môn bài mà không cần phải lập tờ khai thuế Môn bài. Hạn nộp tiền thuế môn bài chậm nhất là 30/1 hàng năm.

 

– Nếu DN thay đổi Vốn đăng ký kinh doanh làm thay đổi mức thuế Môn bài phải nộp thì DN phải lập tờ khai thuế Môn bài cho mức thuế môn bài mới, hạn cuối cùng là ngày 31/12 của năm có sự thay đổi. Số tiền thuế môn bài trong năm không phải nộp nhưng sang năm tiếp theo thì nộp tiền thuế môn bài theo mức mới

II. Tờ khai thuế GTGT

Theo Thông tư 151/2014/TT-BTC, thì DN sẽ nộp tờ khai thuế GTGT như sau:

+Theo quý: Dành cho DN mới thành lập, DN có tổng doanh thu năm trước liền kề từ 50 tỷ trở xuống.

+Theo tháng: DN có tổng doanh thu năm trước liền kề từ trên 50 tỷ.

Mẫu tờ khai thuế GTGT phải nộp (theo Thông tư 119/2014/TT-BTC):

+ Mẫu số 01/GTGT nếu DN khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Mẫu số 04/GTGT nếu DN khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

Lưu ý: Dù không phát sinh mua-bán trong tháng/quý thì vẫn phải nộp tờ khai GTGT.

III. Tờ khai thuế TNCN:

Theo TT 156/2013/TT-BTC, DN sẽ nộp tờ khai thuế TNCN như sau:

+ Theo quý: Dành cho DN kê khai thuế GTGT theo quý. Trường hợp DN kê khai thuế GTGT theo tháng mà có số thuế TNCN ở một trong hai tờ khai 02KK/TNCN và 03KK/TNCN dưới 50 triệu đồng thì cũng kê khai theo quý

+Theo tháng: DN kê khai thuế GTGT theo tháng mà có số thuế TNCN ở một trong hai tờ khai 02KK/TNCN và 03KK/TNCN từ 50 triệu đồng trở lên

Mẫu tờ khai thuế TNCN phải nộp:

– Tờ khai thuế thu nhập cá nhân khấu trừ mẫu số 02/KK-TNCN

– Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu số 03/KK-TNCN ( Dành cho trường hợp khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng)

Lưu ý: DN chưa bao giờ phát sinh thuế TNCN phải khấu trừ thì không phải nộp tờ khai. Làn phát sinh đầu tiên số tiền thuế TNCN phải nộp là thời điểm xác định kê khai theo quý hay theo tháng.

IV. Tờ khai thuế TNDN tạm tính:

Bắt đầu từ quý 4/2014, theo Thông tư 151/2014/TT-BTC thì DN không phải nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính nữa mà chỉ cần tính số tiền thuế TNDN đi nộp (nếu có).

V. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Theo TT 119/2014/TT-BTC sửa đổi điều 27 của TT 39 về hóa đơn

-Nộp theo tháng: Đối với DN thuộc diện rủi ro cao về thuế (phải có thông báo của thuế)

-Nộp theo quý: dành cho DN còn lại không thuộc diện rủi ro về thuế

– Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý theo Mẫu BC26-AC (ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính)

VI. Báo cáo tài chính, tờ khai quyết toán thuế TNDN, TNCN (báo cáo quyết toán năm):

Bộ báo cáo tài chính bao gồm:

  • Bảng cân đối kế toán
  • Bảng xác định kết quả hoạt động kinh doanh
  • Bảng lưu chuyển tiền tệ trực tiếp hoặc gián tiếp
  • Bảng cân đối số phát sinh
  • Thuyết minh báo cáo tài chính

Tờ khai quyết toán thuế TNDN theo mẫu 03/TNDN

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/KK-TNCN:

– Bảng kê mẫu số 05-1/BK-TNCN

– Bảng kê mẫu số 05-2/BK-TNCN

– Bảng kê mẫu số 05-3/BK-TNCN

 VII. Thời hạn nộp tờ khai:

Theo tháng chậm nhất là ngày thứ 20  của tháng tiếp theo.

Theo quý chậm nhất là ngày thứ 30 của quý tiếp theo.

Thời hạn nộp báo cáo quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ 90, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

 

Để lại tin nhắn cho chúng tôi

Vui lòng để lại lời nhắn, nhân viên tư vấn sẽ liên hệ hỗ trợ bạn

Tin mới

Để lại tin nhắn cho chúng tôi

Vui lòng để lại lời nhắn, nhân viên tư vấn sẽ liên hệ hỗ trợ bạn

0942.460.141